Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Voortdurend op zoek naar evenwicht tussen mens, milieu en rendement.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Yards gelooft in een duurzame toekomst en hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met grondstoffen en afval.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is voor Yards deurwaardersdiensten B.V. (Yards) geen vrijblijvend instrument dat ingezet wordt als het uitkomt. Yards is zich bewust van haar verantwoordelijkheid voor het leefklimaat, Yards legt de lat hoog en zoekt voortdurend evenwicht tussen mensen, milieu (omgeving) en rendement. De directie benadrukt dit met het afgeven van deze verklaring, waarin beschreven wordt waar Yards voor staat en wat de ambities zijn ten aanzien van MVO.

Leefklimaat, ecologische voetprint

Yards gelooft in een duurzame toekomst en hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met grondstoffen en afval. Er wordt naar gestreefd de Yards missie en visie te realiseren op basis van duurzaam ondernemen.

Concreet heeft Yards zich de volgende doelen gesteld:

 • Waar mogelijk toepassen van groene stroom.
 • Het beperken van het energieverbruik door, daar waar mogelijk, niet gebruikte apparatuur uit te zetten en niet op stand-by. Ongebruikte ruimtes niet te verwarmen of te verlichten.
 • Het verlagen van ons papierverbruik door het printen van documenten op papier te beperken en daar waar mogelijk dubbelzijdig te printen.
 • Het scheiden van ons afval en het bevorderen van het hergebruik van grondstoffen via recycling
 • Ons inkoopbeleid heeft duurzaamheid als uitgangspunt. Aan onze leveranciers stellen wij eisen op het gebied van duurzaamheid, milieu, arbeidsomstandigheden en veiligheid.
 • Het verminderen van CO2-uitstoot en brandstofverbruik:
  • door optimalisatie van de deurwaardersroutes en het faciliteren van thuiswerken waardoor het aantal te rijden kilometers wordt beperkt,
  • Een wagenpark bestaande uit energie zuinige auto’s en waar mogelijk inzet van elektrische en hybride voertuigen met bijbehorende infrastructuur zoals laadpalen zowel bij kantoor als bij medewerkers thuis.

Goed werkgeverschap

Door een combinatie van vooruitstrevend, innovatief personeelsbeleid, goede arbeidsvoorwaarden en betrokkenheid, streeft Yards naar goed werkgeverschap. Aandachtspunten hierbij zijn:

 • Een goede wederzijdse relatie tussen werknemer en werkgever.
 • Het bieden van een duurzame en veilige werkomgeving (o.m. vrij van agressie en discriminatie).
 • De privé-werk balans onder andere door thuiswerken te faciliteren en aan te moedigen
 • De mogelijkheid voor persoonlijke loopbaanontwikkeling van medewerkers.

Maatschappelijk betrokken

Yards voelt zich nauw betrokken bij een gezonde samenleving en wil een geaccepteerd lid zijn van de samenleving. Als nationaal bedrijf beperkt zich dat niet alleen tot de regio Flevoland.

Yards ondersteunt o.a. maatschappelijke initiatieven op het gebied van, sport, beweging en onderwijs via:

 • Ondersteuning aan sportverenigingen en goede doelen,
 • Het bieden van HBO en MBO stageplaatsen en ondersteunen van studieprojecten,
 • Mensen met een arbeidsbeperking een kans geven om binnen hun mogelijkheden een volwaardige functie binnen onze organisatie te vervullen.

Ondernemen

De branche waarin Yards werkzaam is vereist een maatschappelijke betrokkenheid waarbij zowel naleving van wet- en regelgeving als de rechten en plichten van consument en opdrachtgever gewaarborgd zijn.

In navolging van de missie en visie hanteert Yards hierbij de volgende kernwaarden die door de medewerkers worden nageleefd en uitgedragen.

 • Verantwoordelijkheid
 • Transparantie
 • Integriteit
 • Eerlijkheid
 • Vertrouwen
 • Samenwerken

Bestuur en management

De directie van Yards is verantwoordelijk voor de naleving en opvolging van deze MVO verklaring en vervult hierbij een voorbeeldfunctie door MVO uit te dragen binnen en buiten de organisatie.

Almere, april 2017
Directie Yards deurwaardersdiensten bv